D.E. Zilveren theelepeltjes - Utrecht

D.E. Zilveren theelepeltje - Dokkum - Met D.E.logo

D.E. Zilveren theelepeltje - Overijsel

D.E. Zilveren theelepeltje - Friesland

Theelepeltje - Groningen van D.E. (echt zilver)

Zilveren D.E. Theelepel - Overijsel

Zilveren Douwe Egberts lepeltje - Friesland

Zilveren D.E. theelepel - Gelderland

D.E (echt) zilveren theelepel - Drente

Zilveren D.E. Theelepeltje - Luxenbourg

Provincielepeltje: Limburg

Provincielepeltje: Overijsel

Provincielepeltje: Friesland

D.E. Lepeltje "Friesland"

D.E. Lepeltje "Zeeland"

D.E. Lepeltje "Noord Holland"

D.E. Lepeltje "Limburg"